طراحی و ساخت

مقام معظم رهبری

پیشرفت کشور نیازمند حرکت علمی بسیار قوی است

نوآوری فناوری در هر کشور مرهون انجام فعالیت های تحقیق و توسعه می باشد که رشد و توسعه اقتصادی را به دنبال دارد و به عنوان محرک و عامل اصلی توسعه صنعتی و اقتصادی در کلیه کشورها قلمداد می شود. جهانی شدن در سالهای اخیر شرایط محیط های رقابتی را به شدت دگرگون کرده است. سازمان های تجاری، از جمله شرکتهای کوچک و متوسط، تحقیقات خود را برای یافتن یک استرات‍ژی که برتری پایداری را تضمین نماید، تقویت می کند.

این استرات‍ژی معمولا نیازمند آن است که سازمانها در جهت رشد و پویایی اقتصادی، پی در پی محصولات و خدمات متفاوت و متنوعی را ارائه نمایند. به سخن دیگر سازمان ها باید پیوسته نوآور باشند. امروزه تحقیق و توسعه در جهان جایگاه ویژه ای دارد به طوری که کشور های صنعتی سهم قابل توجهی از درآمد و نیروی کار خود را به فعالیت های تحقیق و توسعه اختصاص می دهند. چرا که سهم زیادی از مواد، محصولات، فرآیند ها و سیستم های جدید و پیشرفته، حاصل از فعالیت های R&D تولید می شوند که اینها منبع نهایی پیشرفت اقتصادی به شمار می آیند.